PK2

Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventa (Obrazac – PK2)

Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije i druge evidencije o stanju i promenama na imovini, obavezama, prihodima, rashodima i rezultatu poslovanja pravnih lica i preduzetnika.

Poslovne knjige se formiraju i vode u slobodnim listovima povezane ili prenesene na meki od medijuma automatske obrade podataka, tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu, sa podacima koji su propisani Pravilnikom o poslovnim knjigama.

Poslovne knjige vode se na propisanim obrascima, a kao dve glavne knjige javljaju se: PK-1 – Poslovna knjiga prihoda i rashoda i PK-2 – Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Poslovna knjiga PK-2 – knjiga osnovnog sredstva i sitnog inventara vodi se na slobodnim stranama za svako osnovno sredstvo posebno, u vidu kartoteke. Za sitan inventar može da se vodi jedna knjiga-kartica-list za više vrsta sitnog inventara.

U obrazac poslovne knjige PK-2 unosi se inventarski broj kojim se numerišu osnovna sredstva hronološki, prema vremenu nabavke, naziv osnovnog sredstva i fabrički broj, metod amortizacije, amortizaciona stopa, datum nabavke i nabavna vrednost osnovnog sredstva i sitnog inventara i sve to pišemo u gornjem desnom uglu.

Kolona 1 – Datum knjiženja – gde unosimo datum poslovne promene na osnovnom sredstvu.

Redni broj iz PK-1 – gde upisujemo redni broj knjiženja iz Obrasca PK-1.

Kolona 3 – Opis (Opis dokumenta za knjiženje) – predstavlja opis poslovne promene ( amortizacija, prodaja ili rashodovanje osnovnog sredstva i sitnog inventara). Unosimo naziv, broj, datum dokumenta za knjiženje.

Kolona 4 – 6 – Stanje na dan 01.01. ili na dan nabavke – stanje osnovnog sredstva na početku godine ili na dan nabavke, s tim što stanje na početku godine mora da odgovara stanju na dan 31. Decembra prethodne godine, ukoliko se radi o osnovnom sredstvu koje je već postojalo u prethodnoj godini.

Kolona 7 – Osnovica za amortizaciju – osnovicu za amortizaciju čini iznos iz kolone 4; ako se primenjuje degresivna metoda unosi se osnovica koja proističe iz načina obračuna.

Kolona 8 – Amortizacija – u ovu kolonu unosi se iznos obračunate amortizacije koja se dobija primenom propisane amortizacione stope na iznos osnovice iz kolone 7, odnosno korigovano za broj meseci za koje se vrši obračun amortizacije; iznos kolone 8 unosi se kao rashod amortizacije u kolonu 18 poslovne knjige PK-1.

Kolona 9 – Stanje na dan 31.12. ili na dan otuđenja – u ovu kolonu unosimo neotpisanu vrednost, kao razliku između iznosa kolana 6 i 8.

Kolona 10 – Vrednost postignuta prodajom – ovde upisujemo vrednost osnovnog sredstva dobijenu njegovom prodajom.

Kolona 11 – Rashodovana vrednost – dobitak ili gubitak od prodaje, odnosno rashodovana vrednost osnovnog sredstva i sitnog inventara, kao razlika između iznosa iz kolona 10 i 9; iznos iz kolone 11 knjiži se u poslovnoj knjizi PK-1 kao prihod ( u koloni 7 ) ili kao rashod ( u koloni 19).