Knjiga izdatih računa

Izborom datuma u toolbar meniju definišemo period za koji se posmatra knjiga, čime nam se daju podaci o izdatim dokumentima i to od najnovijeg do najstarijeg.

Svaka Knjiga izdatih računa prikazuje standardna polja:

 1. Redni broj – se automatski dodaje prilikom dodavanja računa. Svakom novom računu se automatski postavlja prvi naredni broj.
 2. Datum knjiženja – predstavlja datum kada je knjižen izlazni račun.
 3. Broj računa – je broj koji je dodeljen prilikom izrada izlaznih dokumenata.
 4. Datum izdavanja računa – datum prometa dobara
 5. Kupac – polje predviđeno za definisanje kupca iz izlaznih dokumenata
 6. PIB/JMBG - polje predviđeno unos PIB/JMBG kupca
 7. Ukupna naknada – ukupna vrednost zaduženja kupca, i predstavlja zbir svih narednih polja.
 8. Oslobođeno sa pravom - deo vrednosti koji je po Zakonu oslobođen od PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza.
 9. Oslobođeno bez prava – deo vrednosti fakture koji je po Zakonu oslobođen od PDV-a bez prava na odbitak prethodnog poreza.
 10. Inostranstvo sa pravom – vrednost fakture vezane za izvoz
 11. Inostranstvo bez prava – upisuje se vrednost bez prava na odbitak ukoliko se radi o fakturi za inostranstvo.
 12. Osnovica 20% – sumarni iznos koji predstavlja poresku osnovicu po opštoj stopi.
 13. Iznos 20% -sumarni iznos poreske obaveze po opštoj stopi.
 14. Osnovica 10% - sumarni iznos koji predstavlja poresku osnovicu po posebnoj stopi.
 15. Iznos 10% – sumarni iznos poreske obaveze po posebnoj stopi.
 16. Ukupan promet - iznos prometa koji predstavlja zbir poreskih osnovica iz prethodnih polja.
 17. Promet - iznos prometa koji predstavlja zbir poreskih osnovica iz prethodnih polja.

Zanimljivo je zapaziti mogućnost da se ograniči prikaz podataka u prometu na određeni vremenski period podešavanjem početnog i krajnjeg datuma u odgovarajućim padajućim menijima u alatima.

Tip prometa gde možemo da izabermo knjigu u kojoj radimo, kao i da nam da prikaz svih izdatih računa.

Takođe za Knjigu izdatih računa je karakteristična opcija Rekapitulacija do koje dolazimo preko menija Prikaz, klikom na ikonicu E toolbar meniju ili preko tastera F7.

Knjiga izdatih računa ( KIR ) se popunjava automatski kreiranjem izlaznih faktura.

Štampa počinje klikom na opciju štampa. Jednako kao kod svih ostalih opcija štampe u programu imate mogućnost da exportujete KIR na željeno mesto u ponuđenim formatima.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom taster Ctrl P

*za popunjavanje 11-te kolone pogledajte uputstvo za rad sa šifrarnikom PDV-a.