Fakture

Izborom ove opcije dolazimo do forme za rad sa fakturama:

RMPMaloprodajaFaktura

Pored glavnog menija ( fakture, prikaz, šifarnici, servis, pomoć), toolbara sa pomoćnim ikonicama i statusne linije u dnu prozora , uočavamo glavni deo prozora koji se sastoji iz tri dela: izlazne fakture, zaglavlje izlazne fakture i stavke izlazne fakure.

Pored ova tri dela, u gornjem desnom uglu možemo primetiti polje „Tip prometa“, na osnovu koga kreiramo i vršimo izbor vrste fakture. Izbor tipa prometa je povezan sa tipom prometa u knjigama, pa nakon kreiranja izlazne fakture u određenom tipu prometa ta faktura se smešta u istu izabranu knjigu, popunjavajući određena polja. Pa tako tu imamo:

Promet dobara i usluga u Republici – gde se evidentiraju standardni dinarski računi,

Konačni računi za primljene avanse – za avansne i konačne račune,

Izvoz dobra i usluga iz Republike – za devizne račune,

Sopstvena potrošnja i rashodi – za račune troška koji po Zakonu podležu oporezivanju,

Ispravke PDV osnovice – za knjižna odobrenja i zaduženja i ostale ispravke PDV osnovice,

Zbirni promet – za promet prodavnica koje izdaju fiskalne račune,

Obračuni za dečimične isporuke – za višestruke isporuke po uplaćenom avansu,

Izvod dobara i usluga za Kosovo i Metohiju – za račune koji se odnose na promet sa Kosovom i Metohijom.

 

Nakon izbora opcije unos nove fakture potrebno je uneti osnovne stavke u fakturi.

Izlazne fakture je deo prozora koji nam daje pregled svih unetih promena za zadati period knjiženja.

Zaglavlje izlazne fakture nam daje prikaz osnovnih informacija o kupcu na osnovu čijeg dokumenta radimo izlaznu fakturu. Pa tu unosimo naziv kupca, broj fakture, datum fakture, datum valute, datum prometa, napomenu o poreskom oslobođanju, osnov za fakturisanje i napomenu. Broj fakture se upisuje automatski i da ne bi došlo do preskoka ili dupliranja broja faktura bilo bi pogodno da ostavimo ponuđeni broj fakture.

Za ovaj deo prozora je značajno polje kupac. Do traženog kupca možemo doći izborom kroz padajući meni, klikom na strelicu pored naziva kupac, čime vas prozor odvodi direktno u Šifarnik poslovnih partnera preko koga možemo dodavati nove partnere ili menjati podatke o postojećim.Nakon unetog novog poslovnog partnera i pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Enter program nas vraća na prethodni prozor za unos faktura.

Stavke izlazne fakture su najvažniji deo prozora gde se u stvari i evidentira sam promet, odnosno, izlaz robe iz datog objekta. Unos stavki započinjemo ubacivanjem prva tri slova stavke, pritiskom na taster F1 ili dvoklikom na polje šifra robe, kako bi se dobio prozor „ Šifarnik robe„ preko koga dolazimo do željenog artikla.

Ukoliko smo šifrarnik robe pozvali iz nekog drugog prozora, kao u našem slučaju iz fakture, za koji su nam potrebni podaci o nekoj robi/usluzi možemo prepisati šifru izborom kombinacije tastera Ctrl+ Enter. To zapravo znači da ćemo se vratiti na prethodni prozor a da će u odgovarajuće polje biti upisani potrebni podaci o odabranoj robi/usluzi.To isto možemo uraditi i dvoklikom miša na traženi artikal.

Ponovo smo na početnom prozoru ‘Izlaz robe / faktura’. Sada je potrebno dovršiti unos robe, do ovog trenutka smo odabrali artikal iz šifrarnika robe i ostalo nam je da unesemo količinu robe i prodajnu cenu u odgovarajuća polja. U polju ‘Prodajna cena ‘ nalazi se ili trenutna cena robe koju ovde možemo izmeniti ili je ostaviti takvom ili će se nalaziti 0.00 ukoliko je ovo prvi izlaz te robe.

Ukoliko u okviru fakture postoji rabat njega unosimo tako što stanemo na polje cena sa rabatom i kliknemo na taster F4 ili izborom opcije rabat iz padajućeg menija fakture, kao i preko ikonice rabat iz toolbar-a.

Nakon provere unos fakture završavamo snimanjem,klikom na ikonicu Snimi u toolbar meniju ili izborom opcije Snimi iz padajućeg menija kalkulacije, kao i kombinacijom tastera Ctrl+S.

Da bi se uneta faktura evidentirala u KEPU knjizi i Knjizi izlaznih računa, potrebno je datu fakturu rasknjižiti izborom opcije Rasknjiži iz padajućeg menija Fakture, klikom na ikonicu Rasknjiži ili kombinacijom tastera Ctrl + R. Na isti način vršimo i otključavanje fakture, nakon čega opet možemo da radimo izmene unutar nje.

‘Faktura’ -> ‘Briši’

Izborom ove opcije vršimo brisanje stavke izlazne fakture ili kompletne izlazne fakture u zavisnosti od toga da li je trenutno aktivan levi ili desni deo prozora. Ukoliko je trenutno aktivan desni deo glavnog dela prozora pre brisanja svake konkretne stavke pojaviće se dodatni prozor na kom će nas program upitati da li smo sigurni da želimo obrisati tu stavku i tako sprečiti slučajno brisanje stavki.

Ukoliko je trenutno aktivan levi deo prozora ovom opcijom se briše cela faktura ali potrebno je naglasiti da je ovakvo brisanje moguće samo ukoliko je ona prazna i ne sadrži nijednu stavku i da će nas u suprotnom program sprečiti u njenom brisanju. To bi, logično, značilo da za onu fakturu koje nije prazna prvo moramo obrisati sve njene stavke pre nego to izvršimo samo njeno brisanje.

Brisanje radimo i preko toolbar menija izborom ikonice „ brisanje selektovane stavke „ ili izborom taster Delete.

‘Faktura’ -> ‘Štampa’

Klikom na ovu stavku u meniju pozivamo obrazac za štampu fakture. Sam proces štampe počinje klikom na opciju ‘štampa’, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom tastera Ctrl+P.

Faktura→ Prenos u finansijsko opcija koja nam omogućava automatsko kreiranje naloga u modulu Finansijsko. Nakon klika na ovu opciju kreira se novi nalog koji je u statusu obrade, i vaše je smo da proverite da li je dobro izvršeno kontiranje datog dokumenta.

Faktura→Povezivanje sa primljenim avansnim računima – Izborom ove opcije, ukoliko smo prethodno uradili Primljeni avansni racun, otvara nam se prozor sa Primljenim avansnim računima i desnim klikom miša na avansni račun koji želimo da povežemo, prelazimo na početni ekran fakture, a u gornjem desnom uglu nam se pokazuje rekapitulacija primljenog avansnog računa.

Servis→ Kreiraj otpremnicu – je opcija da na osnovu datog izlaznog računa možemo da kreiramo otpremnicu. Izborom ove opcije program automatski kreira određenu otpremnicu, čime nam se štrihira polje otpremnica u toolbar meniju. Nakon kreiranja otpremnice, prilikom štampe same fakture stajeće naziv Faktura/otpremnica čime nam se daje do znanja da je izlazna faktura praćena odgovarajućom otpremnicom.

Servis→Kontiranje dokumenata je opcija koja nam nudi semu kontiranja bilo kog izlaznog dokumenta.

Unutar ovog prozora možete da menjate ponudjena konta unoseći svoju analitiku.

RMPMaloprodajaKontiranje