List DPU – Dnevni promet ugostitelja

Evidenciju DPU – List dnevnog prometa ugostitelja, vode preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost.

Preduzetnici – obveznici PDV obračunavaju PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta, po propisanoj stopi.

Obrazac DPU popunjava se najkasnije pre početka rada, narednog dana za prethodni dan.

U obrazac DPU, podaci se unose na sledeći način:

u kolonu 1 redni broj, upisuje se automatski
u kolonu 2 naziv jela i pića,
u kolonu 3 propisana stopa PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta;
u kolonu 4 jedinica mere (litar, kilogram, flaša, čaša, porcija, komad i dr.), u zavisnosti kako ste definisali jedinicu mere u šifarniku robe.
u kolonu 5 preneta količina- koja predstavlja stanje zaliha jela i pića iz prethodnog radnog dana;
u kolonu 6 nabavljene količine jela i pića u toku dana;
u kolonu 7 zbir iznosa iz kol. 5 i 6;
u kolonu 8 zalihe jela i pića na kraju radnog dana, koje se utvrđuju popisom;
u kolonu 9 utrošene količine jela i pića,
u kolonu 10 prodajna cena robe po jedinici mere sa PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta;
u kolone 11 i 12 ostvareni promet od usluga konzumiranja pića odnosno jela na licu mesta;
u kolonu 13 prodajna vrednost nabavljenih količina jela i pića sa PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta.

Da ne bi radili ručni unos stavki svaki dan, postoji opcija Prenesi zalihe u toolbar meniju ili u meniju Dnevni list ugostitelja, čijim izborom se u List DPU prenosi roba sa zalihama iz prethodnog dana. I vas zadatak je samo da unesete prodajne količine robe, a program sam preračunava prodajnu vrednost i skida robu sa zaliha.

Ukoliko želite da unesete ručno robu u stavke Lista DPU, to možete uraditi izborom opcije Nova stavka iz menija DPU, klikom na ikonicu u toolbar-u ili jednostavno preko tastera Insert.

Izborom ove opcije otvara se šifarnik robe gde vršimo izbor robe.

Snimanje Svaku promenu u okviru ovoga prozora moramo snimiti.

Snimanje vršimo izborom istoimene opcije iz menija DPU, klikom na ikonicu u toolbar meniju ili kombinacijom tastera Ctrl S.

Da bi se uneti List DPU evidentirao u PK-1 knjizi ( Knjiga prihoda i rashoda ), kao i da bi prilikom štampanja List DPU dobio svoj broj, potrebno ga je rasknjižiti izborom opcije Rasknjiži iz padajućeg menija Dnevni promet ugostitelja, klikom na ikonicu Rasknjiži ili kombinacijom tastera Ctrl R. Na isti način vršimo i otključavanje dnevnog prometa ugostitelja, nakon čega opet možemo da vršimo izmene unutar njega.

Brisanje: Izborom ove opcije vršimo brisanje stavke Lista DPU ili kompletnog Lista DPU, u zavisnosti od toga da li je trenutno aktivan levi ili desni deo prozora. Ukoliko je trenutno aktivan desni deo glavnog dela prozora pre brisanja svake konkretne stavke pojaviće se dodatni prozor na kom će nas program upitati da li smo sigurni da želimo obrisati tu stavku i tako sprečiti slučajno brisanje stavki.

Ukoliko je trenutno aktivan levi deo prozora ovom opcijom se briše celi List DPU ali potrebno je naglasiti da je ovakvo brisanje moguće samo ukoliko je on prazan i ne sadrži nijednu stavku i da će nas u suprotnom program sprečiti u njegovom brisanju. To bi, logično, značilo da za onaj List DPU koji nije prazan prvo moramo obrisati sve njegove stavke pre nego što izvršimo samo njegovo brisanje.

Brisanje radimo i preko toolbar menija izborom ikonice „ brisanje selektovane stavke „ ili izborom taster Delete.

Štampa: Klikom na ovu stavku u meniju pozivamo obrazac za štampu Lista DPU. Sam proces štampe počinje klikom na opciju ‘štampa’, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom tastera Ctrl P.