Slanje / Snimanje podataka (3.1)

Ova opcija Vam omogućava da čuvate podatke iz programa na Vašem računaru.Tako da ukoliko dođe do nekih problema sa računarom Vaša baza će, zahvaljujući ovoj opciji biti sačuvana na hard disku.

Do ove opcije dolazite sledećom putanjom:

Servis – Razmena/snimanje podataka – slanje/snimanje pri čemu Vam se otvara sledeći prozor:

DraminRMPsystemRazmenaPodatakaSlanje

Ovde Vam se po defaultu daje putanja gde će se odabrana baza snimiti. Po pravilu to je My documents, ali Vi klikom na polje Putanje možete da izaberete mesto gde želite da snimite bazu. Izborom ove opcije otvara Vam se prozor:

DraminRMPsystemRazmenaPodatakaSlanjeIzborDatoteke

Klikom na opciju Save vraćamo se na prethodni prozor za razmenu podataka.Izborom opcije Pošalji željena baza se šalje na mesto koje ste odredili. Da bi utvrdili da je baza uspešno prebačena pojavljuje Vam se sledeća informacija:

DraminRMPsystemRazmenaPodatakaSlanjeUspesno

Pored snimanja baze, tkzv.backup-a podataka, Vašu bazu možete da pošaljete i putem e-mail, štrihiranjem polja Poslati e-mail u ponuđenom prozoru za razmenu podataka. Klikom na polje Pošalji otvara Vam se prozor za slanje e-mail, gde je potrebno uneti adresu gde se šalje( polje „To:“)

DraminRMPsystemEmail