Promena firme,korisnika i/ili servera (3.1)

Servis -> Promena firme,korisnika i/ili servera

Ova korisna opcija nam omogućava da pređemo na rad sa drugom bazom podataka bez potrebe da izlazimo iz programa.
Do nje se dolazi ili preko unapred opcijane opcije ili jednostavno klikom na taster F5.

DraminRMPsystemPromenaFirmeKorisnikaIliServera

Pa tu možemo pored Servera i korisnika da vidimo i dugme Spisak firmi, čijim klikom nam se otvara prozor za izbor privrednog subjekta za koga radimo poslovne promene.

DraminRMPsystemIzborPrivrednogSubjeka

Ukoliko u ovom prozoru želite da dodate novog poslovnog subjekta, to možete učiniti preko ikonice + u toolbar meniju, izborom opcije Unos novog privrednog subjekta iz menija privredni subjekt ili klikom na taster Insert. Time nam se otvara prozor za unos novog Poslovnog subjekta:

DraminRMPsystemNovaFirma


Više …
Da bi se kreirano novi Poslovni subjekt polja koja morate da upišete su pun naziv firme, poslovna godina, kao i izbor osnovnog modula.
Klikom na polje Odaberi vršimo izbor poslovnog subjekta za koga radimo promene.
Uvoz podataka iz drugih baza je opcija koja nam omogućava da prenosimo podatke iz drugih baza. Na taj način možemo da prenesemo obračunske jedinice, poslovne partnere kao i šifarnik robe zajedno sa prometom.
Na isti način možemo da uradimo i importovanje podataka iz baza koji nisu iz RMP systema.
Razmena/snimanje podataka je opcija slanja/prijema cele baze ili snimanjem ili slanjem direktno preko e-mail-a.
Prenos u finansijsko postoji kao opcija koja je karakteristicna za Veleprodaju i Finansijsko knjigovodstvo, gde izborom ove opcije sve ono što smo knjižili u modulu Veleprodaja direktno kreiramo u finansijskom knjigovodstvu, čime izbegavamo dvostruko knjiženje.