Početna podešavanja i unos nove firme (3.1)

Na ovoj formi možete uneti osnovne podatke korisnika, ukoliko se otvara posle instalacije, odnosno prilikom kreiranja nove firme:

PocetnaPodesavanja

U slučaju unosa početnih podešavanja (nakon instalacije programa) na osnovu unetih podataka biće kreirana i firma koja je predviđena za rad korisniku.

Te dve forme su praktično iste, razlikuju se samo u natpisima – naslov forme i taster “Snimi”/”Kreiraj”. U pogledu funkcionalnosti potpuno su identične. Iz ovog razloga objašnjenje za jednu formu se u potpunosti odgovara i za drugu formu.

Sama forma se sastoji od tri kartice:

Opšta podešavanja

Opšta podešavanja sadrže elemente kao što naziv firme, godina poslovanja, drugim rečima osnovne podatke firme i osnovnu namenu programa:

Kao što je navedeno, od podataka su obavezna samo naziv firme, poslovna godina i osnovna namena programa.

Osnovnu namenu automatski postavlja na Veleprodaju, ali može da se menja. Na osnovu ovog podatka će se kreirati prvi magacin (objekat) u novokreiranoj firmi. Naknadno može da se kreiraju dodatni objekti (ukoliko to licenca dozvoljava) i mogu se brisati kreirani objekti. Jedino ograničenje jeste da tip postojećeg magacina nemože da se menja.

Poslovnu godinu automatski postavlja na tekuću godinu, ali takođe može da se menja. U slučaju da je uneta različita godina od tekuće, program će upozoriti na odstupanje od tekuće godine, ali će dozvoliti kreiranje firme za različitu poslovnu godinu od tekuće.

Drugim rečima dovoljno je uneti naziv firme i kliknuti na “Snimi”/”Kreiraj” da bi se kreirala nova firma. Naravno, svi podaci firme se mogu naknadno ažurirati.

Dodatna podešavanja

Pored osnovnih podataka postoje dodatna podešavanja koja su na raspolaganju kao što je kontiranje, cene, količine, šifriranje i rabat:

odnosno boje, logo, e-mail i štampa:

PocetnaPodesavanja2

Ova podešavanja nisu obavezna i mogu se ažurirati i naknadno iz samog programa (Servis -> Podešavanje).

U okviru Kontiranje možemo izabrati između dve opcije da li analitika poslovnih partnera počinje posle treće ili četvrte cifre u broju konta. Na primer ukoliko postoji dobavljač sa šifrom 112, onda njegova analitika će se voditi na kontu 4330112 u slučaju da je izabrana opcija da analitika počinje posle treće cifre, ondnosno 43300112 u slučaju da je izabrana opcija da analitika počinje posle četvrte cifre. Podrazumevano podešavanje jeste da počinje posle treće cifre.

NAPOMENA: Nije preporučljivo menjati ovo podešavanje ukoliko već postoje analitička konta i/ili knjiženja na njima, jer može da dođe do nekonzistentnog stanja usled promene. Ovo podešavanje utiče na rad programa (knjiženje, izveštaji, kreiranje analitike), ali ne utiče (ne menja) već iskreirana analitička konta. Stoga ovo podešavanje treba postaviti pre nego što započnemo sa radom u modulu finansijsko.

Opcija Automatsko otvaranja analitika poslovnih partnera omogućava da prilikom unosa novog poslovnog partnera automatski bude iskreirana i analitika poslovnog partnera. Opcija se aktivira štikliranjem. (Deaktivira se odštikliranjem.) U polje desno od štikliranje se unosi sintetička konta na kojima treba kreirati analitiku. Svaki red (odvojeno sa Enterom) označava jednu sintetiku. Podrazumevane vrednosti su 433 i 202.

U okviru Izmena prodajne cene omogućeno je podešavanje ponašanje prilikom izmene istog. Princip je potpuno isti, ali postoji mogućnost nezavisnog podešavanja za robu i uslugu:

Gore navedeni princip se primenjuje i na Količina u minusu – odnosni se na promenu količine koja bi izazvala odlazak količine (zalihe) u minus.

U okviru Opšta podešavanja imamo tri opcije koje mogu biti uključene (štiklirano) ili isključene (odštiklirano):

U okviru Šifriranje moguće je brati između korišćenje automatskih i korisničkih šifrara. Program u pozadini uvek koristi automatske šifre, ali za prikaz, pretragu i unos robe u stavkama omogućeno je da korisnik vidi i koristi “svoje” šifre.

Podešavanje procenta Rabat-a omogućava da se podesi vrednost koja će biti ponuđena prilikom unosa rabata. Naravno, ova vrednost će biti samo ponuđena, korisnik može da prekuca ponuđenu vrednost. Ova opcija je zgodna u situacijama kada neko koristi uobičajeni rabat recimo od 12%, a povremeno drugu vrednost od 12%. U tom slučaju taj korisnik će ovu podrazumevanu vrednost od 10% prekucati na 12%.