Automatsko knjiženje izvoda
Dramin RMP system omogućava automatsko knjiženje izvoda banke. Prilikom knjiženja izvoda, u slučaju da pronađe novog poslovnog partnera, RMP ga automatski dodaje u šifrarnik poslovnih partnera / rashoda, upisujući PIB, matični broj firme, naziv firme, sedište, adresu i tekući račun. U slučaju da je tekući račun koji pronađe prilikom automatskog knjiženja od postojećeg poslovnog partnera, RMP ga ne dodaje kao novog poslovnog partnera već dopisuje ga poslovnom partneru čije podatke već imamo u svom sistemu.

Za pronalaženje poslovnih partnera na osnovu tekućeg računa upisanog u izvodu, Dramin RMP System koristi servis Narodne Banke Srbije. U slučaju da tekući račun nije prepoznat u spomenutom servisu NBS, program će novog poslovnog partnera / rashod upisati sa opisom : Nepoznat naziv + "neki broj" i potrebno ga je prekucati nazivom pod kojim želimo da ga vodimo u svojoj evidenciji. Na primer : Dnevni pazar - gotovina, Dnevni pazar - kartica, Provizija banke, itd. Pri svakom sledećem uvozu podataka izvoda banke, program će na osnovu našeg upisanog naziva evidentirati promenu.

Iz izvoda banke, promene koje smo uneli bilo "peške" ili uvlačenjem izvoda banke, možemo prenositi u troškove. Da bi stavku u knjiženju izvoda preneli u trošak, potrebno je da je rasknjižena, tj. da ima svoj broj u PK1 knjizi. Tad kad nam se kursor miša nalazi nad proknjiženom promenom koju želimo knjižiti i u knjigu troškova, desnim tasterom miša otvaramo meni koji nam to omogućava.

U automatskom knjiženju izvoda primetićemo da neke banke, kao uplatu na račun ne evidentiraju kompletan iznos koji je skinut sa platne kartice kupca, već samo deo koji pripada trgovcu. Iznos svoje provizije banka ne iskazuje posebno već u opisu promene možete videti koliko je kupcu skinuto sa platne kartice, a u koloni uplate na račun, koliko je prebačeno trgovcu. Da bi ste taj rashod proknjižili u knjigu rashoda, potrebno je da kliknete desnim tasterom miša nad redom u kome je knjižena ta promena i otvoriće Vam se meni koji nudi da proknjižite rashod. Razlilku između iznosa koji je skinut sa platne kartice kupca i iznosa koji je trgovcu uplaćen na račun program će Vam ponuditi kao Nematerijalni trošak, pod šifrom rashoda koji je i u izvodu. To možete promenuti odabirom rashoda, npr. Provizija banke. Da bi Vam program svaki put kad imate istu kombinaciju tekućeg računa i šifre plaćanja nudio tip rashoda koji ste tog trenutka odabrali, potrebno je da ga snimite klikom na disketu. Svaki naredni put kad knjižite rashod provizije banke od uplata kartica, kao rashod biće Vam ponuđen : Provizija banke.

Nerasknjiženi izvodi su u beloj boji. Rasknjiženi su zeleni. Nešto zelenije su stavke u izvodu na osnovu kojih je knjižen rashod automatski (desnim tasterom miša). Ovo su predložene boje i možete ih promenuti klikom na šrafić ili preko menija forme. Jednako tako, možete vratiti boje na spomenute istim postupkom otvaranja podešavanja, kad u dijalogu za podešavanje boja odaberete undo taster.

Klik na štampač Vam omogućava štampu izvoda banke. Prikaz kakav imate na ekranu, imaćete i u štampi. Format štampača i ekrana nije isti, te kolone koje ne staju na širinu papira definisanog formata za štampač, odštampaće se na posebnom papiru. Na taj način neće "ispasti" iz štampe podaci koji postoje u prikazu na ekranu. Ako ne želite sve podatke sa ekrana da štampate, imate mogućnost da odabere kolone koje ne želite prikazivati u štampi i kao takav dokument odštampati. Jednako tako i širinu kolona na štampi definišete na ekranu, a štampač će ih preuzeti takve kakve ste ih definisali. Naš predlog je da koristite pdf "stampač" kako bi izbegli nepotrebno trošenje papira dok ne dobijete željeni format štampe i samu štampu vršite iz pdf dokumenta.

Početno stanje

Početno stanje u izvodima postavljate unošenjem naziva : Pocetno stanje, a za broj izvoda unosite broj 0. U slučaju da ne uradite tako, za poslovnog partnera program će Vam pokazivati "Dnevni pazar - kartica".

Prenos u finansijsko

Unešene podatke izvoda možete prenositi u nalog finansijkog knjigovodstva. Potrebno je obeležiti stavke u izvodu koje prenosite u nalog i preko opcije u meniju Prenos u nalog odaberete tip naloga u koji prenosite podatke iz izvoda.

Podešavanje kontiranja

Dramin RMP system ima default podešavanja kontiranja izvoda za prenos u nalog za knjiženje finansijskog knjigovodstva. Njih možete promenuti, dopuniti ili obrisati preko menija Servis / Podešavanja u dijalogu Podešavanja klikom na prvu od četiri ikonice (zubčanik) u levom gornjem uglu forme.