Faktura

Faktura se otvara na jedan od sledećih načina:

 1. Dokument → Nov → Faktura <F2>
 2. kliknuti na ikonicu
 3. kliknuti na strelicu desno od ikonice i izabrati Faktura <F2>
 4. pritisnuti taster F2.

U okviru prozora Faktura nalazi se tri nova prozora:

U Zaglavlje se unose sledeći podaci: broj fakture, datum fakture, pib/jmbg komitenta, na osnovu čega se fakturiše, datum prometa dobara, datum valute, broj dokumenta, način plaćanja.

U prostoru levo od prozora Zaglavlje možemo izabrati fakturu na osnovu rednog broja.

U prozoru Ukupno nalazi se samo prikaz stanja iznosa robe, usluge i njihovog zbira.

U Tekući red fakture unosi se: naziv robe/usluge ili njen pib, količina , cena, vrednost, popust izrazen u procentima i vrednost sa popustom.

Prilikom unosa nove robe/usluge i pritiskom tastera Enter otvara se novi prozor za unos preostalih podataka

U tabeli ispod prozora Tekući red fakture nalaze se svi podaci vezani za robu/uslugu.

Isto to važi i za Uplatu, s tim, što umesto Faktura stoji Uplata.

Unos novog dokumenta (fakture/uplate)

Unos novog podataka možete postići na više načina :
Preko menija Faktura → Nova faktura,
U alat baru (toolbars, sličice ispod menija) klikom na ikonicu ,
Pritiskom na taster Insert (Ins) na tastaturi kada je fokus na stablo brojeva fakture.

Isto to važi i za Uplatu, s tim, što umesto Faktura stoji Uplata.

Unos nove stavke fakture

Unos novog podataka možete postići na više načina :

 1. Preko menija Faktura → Nova stavka,
 2. U alat baru (toolbars, sličice ispod menija) klikom na ikonicu ,
 3. Pritiskom na taster Insert (Ins) na tastaturi kada je fokus u Zaglavlju ili u Tekući red fakture,
 4. Pritiskom na taster Enter na tastaturi kada je fokus na polju za unos Cene u Tekućem redu fakture.

Brisanje dokumenta (fakture/uplate)

Brisanje fakture možete postići na više načina.

 1. Preko menija Faktura → Brisanje fakture,
 2. U alat baru (toolbars, sličice ispod menija) klikom na ikonicu ,
 3. Pritiskom na taster Delete (Del) na tastaturi kada je fokus na stablo brojeva fakture ili na prozoru Zaglavlje, ali ne na nekom polju unutar njega.

Isto to važi i za Uplatu, s tim, što umesto Faktura stoji Uplata.

Brisanje stavke fakture

Brisanje stavke (tekućeg reda) fakture možete postići na više načina.

 1. Preko menija Faktura → Brisanje stavke,
 2. U alat baru (toolbars, sličice ispod menija) klikom na ikonicu ,
 3. Pritiskom na taster Delete (Del) na tastaturi kada je fokus na prozoru Tekući red fakture ili na tabeli stavke.

Uplata nema stavke (tekući red).

Sprečavanje izmena podataka

Sprečavanje izmena podataka možete postići na više načina. Prvo treba da izaberete fakturu za zaključavanje, pa :

 1. Preko menija Faktura → ‘Zaključaj’ izmene,
 2. U alat baru (toolbars, sličice ispod menija) klikom na ikonicu ,

‘Otključavanje’ se vrši na isti način, kada se nalazite na zaključanoj fakturi.

Isto to važi i za Uplatu, s tim, što umesto Faktura stoji Uplata.

Kretanje po podacima

Opcije kretanja po podacima su :

Ako se nalazite u stablo, onda se kretanje odnosi na dokument (faktura/uplata), ako se nalazite u Tekućem redu fakture, onda se odnosi na stavke.

Izmena podataka

Izmene podataka se vrši u delu Zaglavlje i Tekući red fakture u slučaju fakture, odnosno u delu Podaci o uplati u slučaju Uplate.

Treba izabrati željeni dokument za izmenu u stablu, odnosno u tabeli podataka, a zatim sama izmena se vrši na taj način da u odgovarajuće polje se unosi/izmeni podatak. Baza se ažurira (promene bivaju snimljeni ili upamćeni) prilikom :

klika na ikonicu ,
promene fakture/uplate, ukoliko potvrdno odgovorimio na postavljeno pitanje Želite da snimite izmene?.Datumi se mogu menjati/ažurirati na sledeće način kako je to opisan u delu opis o radu polja datum.