Ažuriranje štampe

Ažuriranje štampe se može pokrenuti tako da se pozove iz menija Alati iz početnog prozora programa.

Kada se pokrene ova opcija glavni prozor programa nestaje i pojaviće se prozori pomoćnog programa. Prvo što morate da uradite je da izaberete dokument koji želite da promenite:

Image17

Slika 17.

Pomoćni program se sastoji od šest prozora:

Image18

Slika 18.
Štampa je “glavni” prozor u smislu da u njemu se vidi šta se radi, šta će se štampati, a ostali služe za ažuriranje sadržaja prozora Stampa.

Alati služi za:

Pomeranje se vrši tako da se u prozoru objekta (Tekstovi, Linije ili Pravougaonici) izabere željeni objekat koji se pocrveni i drži se Alt i pritisne se strelica za pomeranje kursora u željenom pvacu. Ako se drži pritisnuto Shift umesto Alt, onda se vrši pomeranje za deset jedinica.

Dimenzioniranje se vrši tako, da se na gore opisan način izabere objekat i drži se pritisnuto Ctrl (Control) taster i pritisne se strelica u željenom pravcu (obično desno/gore ze proširivanje, levo/dole za suženje).

Postoje sledeće prečice:

  1. F3 – osvežavanje Štampe
  2. F4/F5 – povećanje/smanjenje veličine fonta
  3. F4/F5 – smanjenje/povećanje debljine linije i debljine linije pravougaonika
  4. CTRL + B– Bold
  5. CTRL + A ili CTRL + L– levo poravnanje
  6. CTRL + S – srednje poravnanje
  7. CTRL + D – desno poravnanje

PRIMER : Unos teksta