Šifrarnik robe

Do šifrarnika robe dolazimo ukoliko imamo modul Maloprodaja odabirom istoimenog u meniju Šifrarnici.
Nakon izbora ove opcije automatski ćemo se pozicionirati u vrstu za njen unos. Polje ‘šifra robe“ treba ostaviti prazno jer će šifru automatski dodati program tako da unos novog artikla počinje unosom njegovog naziva u polje ‘Naziv’, izborom poreske stope i jedinice mere. Količina na zalihama, nabavna i prodajna cena će biti formirane pri prvom ulazu te robe tako da ih je ovde nepotrebno uneti.

Kod naziva robe treba voditi raèuna da je maksimalan iznos karaktera u nazivu 34, jer kasa kao ueđaj ne prihvata veći broj karaktera pa Vam se novouneta roba neæe preneti u kasu, ukoliko ima veći broj karaktera od dozvoljenog.

Ukoliko u meniju Podešavanja odaberete opciju Šifriranje i u njemu korišćenje korisničkih šifri, onda u kolonu šifra robe unosite vaše šifre.

Polje barkod nam služi za unos bar koda proizvoda ukoliko takav postoji i ukoliko nam je informacija o bar kodu potrebna. Sa stanovišta modula Kasa, polje barkod je značajno da, ukoliko postoje artikli koji nemaju unet barkod, dovoljno je samo da se pozicionirate na polje barkod, prevučete barkod čitač preko robe i on se automatski upisuje u ovo polje.

Kod ove kolone je značajno istaći da prilikom unosa bar kod-a ne duplirate bar kod, jer u tom slučaju doći će do greške prilikom prebacivanja artikala u kasu, jer će javiti da već postoji drugi artikal sa istim bar kod-om ili šifrom.

U koloni ‘Usluga’ potrebno je obavezno štiklirati ponuđeno polje ukoliko je u pitanju usluga kako bi program pravilno tretirao tu uslugu i razdvojio je od robe obzirom da se usluge npr. ne nalaze u početnom stanju niti se za njih rade nivelacije.

Takođe u okviru prozora Šifra robe imamo opciju minimuma i maximuma kolièina, tako da prilikom formiranja porudžbenica na lak naèin možemo poruèiti određenu robu.

Svaku novo unetu robu/uslugu nakon unetih podataka potrebno je snimiti klikom na ikonicu Snimi, ili iz padajućeg menija izborom opcije snimi, kao i kombinacijom tastera Ctrl S.

Ukoliko smo šifrarnik robe pozvali iz nekog drugog prozora, za koji su nam potrebni podaci o nekoj robi/usluzi možemo prepisati šifru izborom kombinacije tastera Ctrl Enter. To zapravo znači da ćemo se vratiti na prethodni prozor a da će u odgovarajuće polje biti upisani potrebni podaci o odabranoj robi/usluzi.

U meniju servis postoji opcija razmene podataka sa kasom. Ona Vam služi kao komunikacija sa kasom, da se jednom uneta robe,bilo u kasu ili u program, ne mora opet unositi na ovo drugo mesto.

Svaku novo unetu robu u program morate prvo selektovati, pa izborom putanje Servis – Razmena podataka sa kasom – Slanje podataka u kasu, ćete je prebaciti u kasu i tek onda možete da radite prodaju.

Ukoliko želite da robu iz kase prebacite u program, to možete uèiniti izborom opcija Servis – Razmena podataka sa kasom – Preuzimanje podataka iz kase, pri čemu Vam se otvara sledeći prozor:

Ova opcija je znaèajna za početak rada sa programom, jer jednom uneta roba u kasu, ne mora se opet ubacivati u program, i na taj način smo sigurni da neće doći i do unosa pogrešnih šifara i artikala.

Na kraju je značajno istaći da kasa kao uređaj podržava 32.000 artikala za Best i Integru fiskalnu kasu, dok Best LC podržava 12.000 artikala.