Knjiga prihoda i rashoda

Izborom ove opcije otvara se forma Knjige prihoda i rashoda.
DraminRMPsystemMaloprodajaKPiR

U poslovnu knjigu prihoda i rashoda (PK-1) evidentiraju se prihodi od prodatih proizvoda, robe, materijala i izvršenih usluga, vanredni prihodi, prihodi od finansiranja, kao i svi poslovni rashodi koji se odnose na taj period poslovanja. Knjiženja u poslovnoj knjizi prihoda i rashoda obavljaju se uredno i tačno na temelju verodostojnih isprava kao što su uplatnice, nalozi za isplatu, nalozi za prenos, računi, kontrolne trake fiskalne kase i druge isprave.

Ako preduzetnik obavlja delatnost u više poslovnih jedinica (radnji) poslovna knjiga prihoda i rashoda se vodi za ukupnu delatnost tj. delatnosti.

Na kraju poslovne godine,radi iskazivanja finansijskog rezultata, vrši se sabiranje podataka iz svih kolona i njihov zbir se iskazuje u vidu međuzbira pre zaključivanja poslovnih knjiga, i to :

u kolonu 12unosi se nabavna vrednost zaliha robe, reprodukcionog materijala i rezervnih delova, utvrđena popisom na kraju godine; ukupan zbir iznosa nabavne vrednosti iz kolone 12, umanjen za nabavnu vrednost utvrđenu popisom na kraju godine, predstavlja ukupan iznos nabavne vrednosti prodate robe, repromaterijala sadržanih u prodatim proizvodima i ugrađenih rezervnih delova, a popisno stanje iskazuje se kao početno stanje u poslovnim knjigama za narednu godinu; u ovu kolonu se unosi i srazmeran deo reprodukcionog materijala u zalihama proizvoda iz kolone 13 poslovne knjige PK-1;

u kolonu 19 unosi se ispravka vrednosti na teret vanrednih rashoda kada se utvrdi da na kraju godine nije izvršena naplata prodatih proizvoda, robe i usluga, a od dana dospelosti za naplatu do kraja godine je proteklo više od 60 dana; kad se u toku naredne godine izvrši naplata tog potraživanja, ispravljen iznos knjiži se u korist prihoda u kolonu 7.

Kao i svaka poslovna knjiga i PK-1 u svom gornjem levom uglu mora da sadrži osnovne podatke o preduzetniku,a to su: PIB, ime i prezime poreskog obveznika, firma-radnje, adresu (sedište) poreskog obveznika, šifru poreskog obveznika i šifru delatnosti.

U kolonu 1– Redni broj poslovne promene od početka godine, odnosno od početka obavljanja delatnosti, ako je taj početak u tekućoj godini; ovaj redni broj upisuje se u gornjem desnom uglu knjigovodstvene isprave na osnovu koje je knjiženja poslovna promena;

U kolonu 2 – Datum knjiženja poslovne promene u poslovnoj knjizi;

Ukolonu 3– Opis knjiženja (naziv, broj, datum) poslovne promene, naziv, broj i datum knjigovodstvene isprave na osnovu koje je knjižena poslovna promena;

U kolonu 4, 5 i 6 – prihod od prometa dobara i usluga i to: preduzetnici- obveznici PDV koji obavljaju delatnost prometa dobara u maloprodaji, i u komisionima, na osnovu podataka (fiskalni isečak, račun i dr.)o prometu dobara, unose iznos oporezivog prometa sa obračunatim PDV, s tim što ukolonu 4a (Po opstoj stopi) unose iznos oporezivog prometa sa obračunatim PDV za izvršen promet po opštoj stopi, a u kolonu 4b (Po posebnoj stopi) unose iznos oporezivog prometa sa obračunatim PDV za izvršen promet po opštoj stopi; preduzetnici – obveznici PDV koji obavljaju promet dobara na veliko i proizvođači dobara koji svoje proizvode prodaju sa skladišta unose podatke razvrstane po stopama u kolone 4a (Po opstoj stopi) i 4b (Po posebnoj stopi) sa obračunatim PDV, s tim što razvrstavanje vrše na osnovu podataka iz faktura, odnosno drugih isprava o prodaji dobara; preduzetnici koji nisu obveznici PDV unose podatke o prometu dobara u kolonu 5 (Dobra bez PDV); preduzetnici – obveznici PDV koji obavljaju promet usluga i ugostiteljske radnje koje pružaju usluge konzumacije jela i pića na licu mesta u kolonu 6a (Usluge sa PDV) unose vrednost izvršenih usluga na osnovu podataka iz fiskalnog isečka i fakture o izvršenim uslugama sa obračunatim PDV, a preduzetnici koji nisu obveznici PDV podatke o izvršenim uslugama unose u kolonu 6b (Usluge bez PDV);

U kolonu 7 – Ostali prihodi prema vrstama prihoda u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i podzakonskim propisima kojim se uređuje kontni okvir i sadržina prihoda u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike (grupe računa 63.- 69);

U kolonu 8 –zbir prihoda (Svega prihoda) iz kolona 4 – 7 ;

U kolonu 9– (Obracunati PDV) koju popunjava preduzetnik-obveznik PDV unosi se iznos obračunatog PDV za isporućena dobra i usluge;

U kolonu 10 – (Predhodni PDV) koju popunjava preduzetnik-obveznik PDV unosi se iznos prethodnog poreza iskazanog u fakturama za isporučena dobra i usluge;

U kolonu 11 – (Uplacen PDV) koju, takođe, popunjava preduzetnik-obveznik PDV unosi se podatak o iznosu uplaćenog PDV; ovaj podatak unosi se na osnovu naloga o izvršenoj uplati po podnetoj prijavi u skladu sa propisima koji uređuju PDV, za poreski period; ako je u poreskom periodu iskazan iznos prethodnog poreza veći od iznosa obračunatog poreza za isporučena dobra i usluge, u ovu kolonu unosi se iznos iz naloga za koji je izvršen povraćaj, s tim što se taj iznos knjiži sa crvenim stornom (-);

U kolonu 12 – (Nabavna vrednost) preduzetnici-obveznici PDV unose nabavnu vrednost robe (neto-fakturna vrednost i direktni troškovi nabavke), rezervnih delova namenjenih prodaji (servisiranje), nabavnu vrednost reprodukcionog materijala, nabavnu vrednost reprodukcionog materijala, nabavnu vrednost alkoholnih pića i namirnica u ugostiteljstvu (iz fakture dobavljača) i sl.; obveznici PDV koji prodaju komisionu robu u kolonu 12 unose vrednost robe, odnosno proizvoda koji po ugovoru plaćaju komitentu; iskazan PDV u fakturama dobavljača unosi se u kolonu 10- prethodni PDV; preduzetnici koji nisu obveznici PDV u kolonu 12 unose nabavnu vrednost sa iskazanim prethodnim PDV u fakturi dobavljača;

U kolonu 13– (Promet na malo)preduzetnici-obveznici PDV unose vrednost sopstvenih proizvoda bez PDV (osim ugostitelja) , ako se ovi proizvodi prodaju krajnjim potrošačima; ugostiteljske radnje u kolonu 13 unose vrednost jela i pića na licu mesta; preduzetnici koji nisu obveznici PDV u kolonu 13 unose vrednost sopstvenih proizvoda bez PDV;

U kolonu 14 -(Razlika u ceni) preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku i trgovinsku delatnost unose iznos razlike u ceni kolona 8 iz evidencije KL (kalkulacija prodajne cene); prilikom vršenja nivelacije cena robe unosi se i iznos povećanja ili smanjanja prodajne cene, a u slučaju smanjenja cena iznos tog smanjenja označava se znakom -storno- – zaokruživanjem iznosa i oduzima se od zbira iznosa u kolonama gde je knjižen;u kolonu 14 preduzetnici koji obavljaju komisionu prodaju unose iznos razlike u ceni kolona 8 iz evidencije KR (evidencioni list komisione robe);

Ukolonu 15– (Obracunat PDV) preduzetnici-obveznici PDV koji obavljaju trgovinsku delatnost na malo, vrše komisionu prodaju ili sopstveno proizvedene proizvode stavljaju u promet krajnjim potrošačima, unose iznos obračunatog PDV iz kolone 11 evidencije KL ili iznos PDV, koji se dobija množenjem prodajne vrednosti (koju čini proizvod količine iz kolone 6 i iznosa prodajne cene iz kolone 8 iz evidencije o gotovim proizvodima) i propisane stope PDV ili iznos iz kolone 9 iz evidencionog lista komisione robe;

u kolonu 16 – (Prodajna vrednost) zbir iznosa iz kolona 12, 14 i 15 ili zbir iznosa iz kolona 13 i 15; preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u ovu kolonu prenose iznos iz kolone 13, a preduzetnici koji obavljaju zanatske i druge delatnosti i sopstvene proizvode prodaju krajnjim potrošačima na malo u ovu kolonu unose zbir prodajne vrednosti proizvoda iz kolone 13 i iznos obračunatog PDV iz kolone 15;

U kolone 17-19 – (Lični rashodi; Nematerijalni troskovi; Finansijski rashodi) rashodi se u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima kojim se uređuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike; prema vrstama rashoda na način kako se iskazuju po grupama računa navedenim u tim kolonama; preduzetnici-obveznici PDV u ove kolone unose neto vrednost iz fakture dobavljača bez iskazanog PDV a iskazani PDV unose u kolonu 10, a preduzetnici koji nisu obveznici PDV unose vrednost iz fakture dobavljača sa uključenim PDV;

U kolonu 20 – ukupni rashodi (Rashodi), kao zbir iznosa iz kolona 12, 17, 18 i 19;

U kolonu 21 – (Uplaceno; Isplaceno) podaci o prometu na računu preduzetnika prema izvodu o promenama i stanju na računu banke, s tim što se posebno iskazuju iznosi izvršenih uplata na račun, a posebno iznosi izvrđenih plaćanja.

Da ne bi pamtili sve gore navedeno naš program to radi automatikom kako Vi knjižite prihode i rashode u okviru aplikacije.

Za ovu knjigu je karakterističan pomoćni izvešaj Rekapitulacija koja nam daje vrednosni izraz svih kolona u Knjizi prihoda i rashoda. Do Rekapitulacije dolazimo preko menija Prikaz, klikom na ikonicu Σ u toolbar meniju ili preko tastera F7.

DraminRMPsystemMaloprodajaKPiR2

‘Knjiga prihoda i rashoda ‘ -> ‘Štampa’. Klikom na ovu stavku u meniju pozivamo obrazac za štampu PK-1 . Sam proces štampe počinje klikom na opciju ‘štampa’, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja. Takođe postoji opcija da pre puštanja na štampu izborom opcije „Exoprt report“,exportujemo knjigu na željeno mesto.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom taster Ctrl P.