Knjiga izdatih računa

Izborom datuma u toolbar meniju definišemo period za koji se posmatra knjiga, čime nam se daju podaci o izdatim dokumentima i to od najnovijeg do najstarijeg.

Svaka Knjiga izdatih računa prikazuje standardna polja:

Zanimljivo je zapaziti mogućnost da se ograniči prikaz podataka u prometu na određeni vremenski period podešavanjem početnog i krajnjeg datuma u odgovarajućim padajućim menijima u alatima.

Tip prometa gde možemo da izabermo knjigu u kojoj radimo, kao i da nam da prikaz svih izdatih računa.

Takođe za Knjigu izdatih računa je karakteristična opcija Rekapitulacija do koje dolazimo preko menija Prikaz, klikom na ikonicu E toolbar meniju ili preko tastera F7.

Knjiga izdatih računa ( KIR ) se popunjava automatski kreiranjem izlaznih faktura.

Štampa počinje klikom na opciju štampa. Jednako kao kod svih ostalih opcija štampe u programu imate mogućnost da exportujete KIR na željeno mesto u ponuđenim formatima.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom taster Ctrl P

*za popunjavanje 11-te kolone pogledajte uputstvo za rad sa šifrarnikom PDV-a.