Podešavanje bilansa

Servis→ Bilansi

Izborom ove opcije otvara se sledeća forma:

RMPFinansijskoPodesavanjeBilansa

Ovde nam je dozvoljeno podešavanje bilansa stanja, bilansa uspeha, statističkog aneksa, tokova gotovine i promena na kapitalu.

Dokument koji želimo da podešavamo odabiramo preko menija Podešavanje bilansa ili izborom iz padajućeg menija u toolbar-u.

Selektovanjem pozicije koju hoćemo da podesimo, otvara nam se levi deo prozora gde se nalazi grupa računa za tu poziciju, kao i izbor operacija vezanih za grupu. Pa tu vršimo izbor između AOP-a, početnog stanja, dugovnog salda, potražnog salda, dugovnog prometa i potražnog prometa.

BilansiSnimi. Sve promene rađene unutar Bilansa moramo snimiti izborom ove opcije.

Snimanje možemo izvšiti i preko ikonice u toolbar meniju ili kombinacijom tastera Ctrl S.

BilansiBriši. Ova opcija nam omogućava brisanje selektovane pozicije.

Opcija Briši postoji i u toolbar-u kao i preko tasera Delete.