Kontni plan 3.1

Šifranici → Kontni plan

Izborom ove opcije otvara nam se Kontni plan za preduzeća i zadruge:

RMPFinansijskoKontniPlan

Kontni plan je spisak svih konta (računa) imovine, obaveza, prihoda i rashoda u jednom preduzeću. On se generalno propisuje zakonom o računovodstvu gde se definišu sva tzv. trocifrena konta. Na preduzeću je da otvori druga konta,tzv.analitička konta Konta se grupišu po klasama: 0 su nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva, 1 su zalihe, 2 kupci i novac, 3 kapital, 4 dobavljači i ostale obaveze, 5 rashodi, 6 prihodi, 7 konta glavne knjige, 8 vanbilansna evidencija i 9 tzv. pogonski obračun gde se za svako mesto troška (finansije, proizvodnja, itd) i svaki proizvod ili uslugu otvaraju konta iz grupe 5 i 6, samo što pocinju sa 9. Tokom godine sa na njima knjiže promene (kupovine, prodaje, prenos sredstava, ulaz i izlaz iz magacina…), da bi se na kraju godine promet na tim kontima sumirao, a stanje bilo preneto u finansijskeizveštaje Bilans stanja, Bilans uspeha i Tokove gotovine.

Dakle, u kontni plan unosimo sva konta koja koristimo za knjiženje.

Prozor Kontnog plana se sastoji iz dva dela: leve strane koja nam prikazuje broj i naziv konta, i desne gde nam se prikazuju knjiženja na tom kontu.

Kontni plan se satoji od sintetičih i analitičkih konta. Ako je konto sintetički, na njega nije moguće knjižiti, a prikazivaće se samo kao opis grupe konta pri bruto bilansu, dok se na analitičkim vrše knjiženja.

Ukoliko želite da unesete novi analitički konto, to činite preko opcije „Unos novog analitičkog konta“ iz menija Kontni plan, izborom istoimene ikonice u toolbar-u ili jednostavno preko tasera Insert. Time vam se otvara novi prozor za unos analitičkog konta:

RMPFinansijskoUnosAnalitickogKonta

Da bi uneli analitički konto potrebno je prvenstveno odrediti kom sintetičkom kontu pripada, izborom iz padajućeg menija u polju sintetički konto, pri čemu nam se aktivira deo za analitički konto, gde upisujemo broj i naziv konta.

Ukoliko unosimo analitiku poslovnog partnera, izborom sintetičkog konta, aktivira nam se drugi deo prozora, gde štrihiranjem polja „Poslovni partner“ iz padajućeg menija biramo poslovnog partnera za koga formiramo analitički konto. Ako se radi o novom poslovnom partneru, unosimo ga klikom na polje „Šif.pos.par.“ čime nas program odvodi u Šifarnik poslovnih partnera.

Izborom poslovnog partnera automatski nam se formira broj konta za tog poslovnog partnera.

U toolbar meniju nalazi se opcija Pretrage, koja nam omogućava lakše snalaženje u kontnom planu. Pa tako, klikom na naziv Pretraga možemo izabrati pretragu kako po nazivu, tako i po kontu ili i po nazivu i kontu. Ista ova opcija se nalazi i u meniju Prikaz.

Kontni plan → Snimi. Sve promene rađene unutar kontnog plana moramo snimiti izborom ove opcije.

Snimanje možemo izvšiti i preko ikonice u toolbar meniju ili kombinacijom tastera Ctrl S.

Kontni plan→ Briši. Ova opcija nam omogućava brisanje selektovanog analitičkog konta. Brisanje sintetičkih konta nije dozvoljeno.

Opcija Briši postoji i u toolbar-u kao i preko tasera Delete.

Kontni plan→ Štampa. Svaki Kontni plan možemo odštampati izborom ove opcije.

Štampa postoji i preko istoimene opcije u toolbar-u i kombinacije tastera Ctrl P.