Elektronski izvod podataka

Poreski obveznici – pravna lica, koja vrše obradu i unos podataka u poslovne knjige na računaru, dužni su da na zahtev poreskog organa, u postupku poreske kontrole obezbede izvod podataka iz svojih elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija, u uređenim strukturiranim kompjuterskim datotekama.

Jedan od takvih izvoda podataka odnosi se na glavnu knjigu.

Izborom opcije Elektronski izvod podataka iz menija Izveštaji otvara se sledeći prozor:

RMPFinansijskoElektronskiIzvodPodataka

S obzirom da se radi o finansijskom knjigovodstvu, u ovom prozoru je aktivan samo prvi deo prozora koji je već štrihiran, i Vaš zadatak je samo da kliknete da dugme“Kreiraj“, čime vam se otvara prozor:

RMPFinansijskoElektronskiIzvodPodataka2

Ovde, znači birate direktorijum gde želite da smestite glavnu knjigu, ili napravite novi folder ( Make New Floder) i Vaš posao sa elektronskim izvodom podataka je završen.

Nakon kreiranja datoteke, ispod Glavne knjige pojavljuje vam se informacija o datumu i vremenu zapisa, kao i broju zapisa u datoteci.

Opcija prebroj zapise odnosi se na pregled izvoda koji ste uradili.