Bruto bilans

Otvaranjem opcije Bruto bilans iz menija Izveštaji, dobijamo sledeći izgled:

RMPFinansijskoBrutoBilans

Definisanjem konta od/do koga želimo da vidimo stanja, kao i opsega datuma, u glavnom delu prozora nam daje prikaz svih konta na kojima je bilo knjiženja.

Pored toga što nam daje iznose za svaki analitički konto ponaosob,na kraju analitike možemo da vidimo zbir sintetičkih konta, odnosno zbir svih konta na kojima je bilo knjiženja

Ovakav izveštaj možemo i poslati na štampu, tj.izvesti u neki drugi direktorij izborom opcije Štampa iz padajućeg menija Bruto bilans, klikom na štampač u toolbar meniju ili kombinacijom tastera Ctrl P.