Rad sa obračunima

Rad sa obračunima u principu se svodi na tri radnje:

Kako da otvorim formu obračuni?

Spomenute tri radnje su detaljno opisane i objašnjene ovde, dok u nastavku ove stranice su opisane i objašnjene opcije koje su specifične za obračune.

Kreiranje novog obračuna

Kada se izabere opcija kreiranje novog obračuna, onda se pojavi forma za izbor tipa obračuna:

Plate-Novi-obracun

Na ovoj formi može da se izabere mesec za koji se radi obračun i da se ažuriranju podaci pripadajućem mesecu. (Prilikom otvaranja forme uvek je ponuđen aktuelni mesec iz datuma knjiženja.)

Eventualni ažurirani podaci meseca će biti sačuvani (ažurirani u šifarnik meseca) samo u slučaju da se potvrdi kreiranje obračuna (taster “Uradi” na formi). Ukoliko se izabere opcija “Odustani”, onda sve eventualne promene biće poništene.

Kada se izabere opcija “Uradi”, onda program kreira novi obračun. Podaci novokreiranog (ili već postojećeg drugog) obračuna se mogu videti u tabeli koja se nalazi u levom delu forme, dok zarade (lista radnika sa pripadajućim iznosima) u tabeli sa desne strane forme.

Iznosi za radnike se izračunavaju automatski na osnovu unetih osnovnih podataka u šifarnicima radnika, meseca, poreza i doprinosa.

Lista radnika se kreira na osnovu šifarnika radnika. Drugim rečima biće učitani svi radnici koji se nalaze u spomenutom šifarniku, ali po potrebi mogu se izbrisati radnici sa liste zarade. Takođe je moguće ažuriranje podataka po radnicima: broj sati, neto,bruto, topli obrok i regres. Ostali podaci (doprinosi, porez i staž) se izračunavaju na osnovu spomenutih podataka. Kada se promeni neki od navedenih podataka koji se mogu ažurirati, onda ostali podaci se automatski preračunavaju.

Unos datuma isplate

Unosom datuma isplate, u principu, obračun je proglašen isplaćenim i uzima se u obzir u godišnjem izveštaju Pojedinačne poreske prijave.

Opcija je dostupna na tri uobičajena načina (meni, ikonica, prečica Ctrl+I):

PlateObracuniDatumIsplateMeniPrecica

PlateObracuniDatumIsplateIkonica

Napomena: Datum isplate može, a i ne mora da se unese nakon kreiranja i/ili ažuriranja obračuna. Obračun (ili više obračuna) može da stoji “u pripremi” i kada se ispune uslovi za to, onda se unese datum isplate za njega/njih.

Ukoliko je završeno ažuriranje obračuna, onda može da se pređe na pregled izveštaja.