Nalozi za prenos

Forma služi za pregled podataka i štampanje liste naloga za prenos, štampanje pojedinačnih naloga za prenos (štampanje podataka na prazan virman), obrasca “ZSP” i obrasca “ZSD” i izvoz podataka za elektronsko plaćanje.

PlateNaloziZaPrenos

Opcije štampanje ZSP/ZSD obrasca su omogućene samo u slučaju da u izabranom obračunu (tabela “Obračuni”) postoji radnik koji je obeležen za ZSP/ZSD.

Opcija izvoz za elektronsko plaćanje je dostupna samo ako je izabrani obračun isplaćen. Format je prilagođen formatu programa “FX Client”.

Za tekući račun uplate doprinosa i poreza se uzima odgovarajuća kolona iz šifarnika doprinosa i poreza za odgovarajući tip obračuna. (Kod redovnog obračuna se uzima u obzir kolona “Tekući račun”, kod tipa obračuna “Bolovanje preko 30 dana” se uzima “Tekući račun – bolovanje preko 30 dana”, a za “Porodiljsko/bolovanje” se uzima “Tekući račun – porodiljsko/bolovanje”.)

Za šifru opštine se po potrebi uzima šifra republike (bolovanje preko 30 dana) iz šifrarnika doprinosa.

Ukoliko se računi “na teret radnika” i “na teret poslodavca” isti, utoliko se taj račun pojavljuje samo jednom sa sabranim iznosima. (Na primer kod bolovanje preko 30 dana.)

Kod tipa obračuna “Bolovanje preko 30 dana” za isplatni račun se uzima račun firme koji je predviđen za isto (Servis -> Podešavanja -> Firme -> Tekući račun za bolovanje preko 30 dana), dok u ostalim slučajevima “redovan” račun firme – prvi račun iz kolone “Broj tekućih računa” (Servis -> Podešavanja -> Firme).

Kako se radi sa formama?