Pokretanje aplikacije

Program pokrećete klikom na ikonicu koja vam se na desktopu pojavila nakon instalacije. Gde vam se otvara glavni (početni) prozor u kome se nalazi meni (Slika 9.):

Image09

Slika 9.

Ispred glavnog menija otvara se i prozor u kome se upisuju osnovni podaci o vlasniku programa tj. osnovni podaci o preduzetniku koji će voditi poslovnu knjigu odnosno, ukoliko program koristi knjigovodstvena agencija o korisniku za koga vodi poslovne knjige. (Slika 10.)

Image10

Slika 10.

Nakon unosa podataka prvo što vidimo pred sobom je osnovni prozor sa imenom firme koja je uradila ovaj program. Tu se nalaze sledeće mogućnosti u meni-u:
I.Dokument
1.Nov
Faktura <F2>
Uplata <F3>
2.Otvori
KPO
Kartica kupca
Kartica robe/usluge
3. Izlaz Alt-F4

II. Alat
1.Promena datuma kjiženja
2.Podešavanja
3.Podaci o korisniku programa
4.Arhiviranje podataka
5.Ažuriranje štampe
6.Provera Licencnog kljuca
7.Deinstalacija XZip.dll1
III. Sifrarnici
1.Roba/usluga
2.Kupci
3.Mesta
4.Osnov za plaćanje
5.Način plaćanja
IV.Pomoć
1.Homepage
2. Opis programa

1 Prilikom instalacije programa instalira i jednu sistemsku datoteku „XZip.dll“ u sistemski direktorijum računara (najčešće „c:\windows\system“ ili „c:\windows\system32″) koja je potrebna za funkciju arhiviranja podataka. Ista se ne briše prilikom deinstalacije programa, jer, ako postoji instaliran drugi Draminov program koji je isto koristi, onda bi taj drugi program javljao gresku prilikom arhiviranja. Rucno se moze deinstalirati i izbrisati tako da iz menija Dramin e20 Pausal treba birati Alati -> Deinstalacija XZip.dll

Ikonica Image100 ima sledeće opcije:

Faktura <F2>

Uplata <F3>

Ikonica Image101 ima sledeće opcije :
KPO
Kartica kupca
Kartica robe/usluge

Ikonica Image102 prikazuje podatke o programu.

Prozor FAKTURA možemo pokrenuti na više načina :

 1. Pritiskom na ikonicu Image100
 2. Pritiskom na strelicu za izbor pored Image100 pa na text Faktura <F2>
 3. Pritiskom na taster F2 na tastaturi
 4. U padajucem meniju Dokument izborom opcije Nov – Faktura

U prozoru Faktura naći ćemo podelu na :

 1. Prostor sa prikazanim fakturama po broju fakture
 2. Prozor Zaglavlje
 3. Prozor Ukupno
 4. Prozor Tekući red (stavke) fakture
 5. Tabelu za pregled stavke (tekući red) fakture

U glavnom meniju Fakture nalazi se sledeće :

I.Faktura

 1. Nova faktura
 2. Briši fakturu
 3. ‘Zaključaj’ izmene
 4. Nova stavka
 5. Briši stavku
 6. Sačuvaj izmene u fakturi
 7. Štampaj fakturu
 8. Izlaz Alt-F4

II.Alat

 1. Promena datuma knjiženja
 2. Podešavanja
 3. Podaci o korisniku programa

III. Šifrarnici

 1. Roba/usluga
 2. Kupci
 3. Mesta
 4. Osnov za plaćanje
 5. Način plaćanja

IV.Pomoć

 1. Homepage
 2. Opis programa

Ikonice su sledeće :
Image100 Unos nove fakture (Insert na stablu fakture)
Image108 Unos nove stavke (Insert u Zaglavlju ili Stavkama).
Image105 Snimanje (upis) izmenjenih podataka u bazu.
Image104 Zaključavanje izmene.
Image106 Brisanje fakture (Delete na zaglavlje)
Image103 Brisanje stavke (Delete u Stavkama).
Image107 Štampanje fakture.3
Image102 Pomoć.

U podprozoru Zaglavlje nalazi se sledeće:

Sva polja imaju mogućnost unosa podataka. Podaci u combobox (PIB/JMBG i naziv komitenta, Na osnovu, Način plaćanja) se unose prema uputstvu combobox.

U potprozoru Ukupno nalaze se videti sledeći podaci :

U potrozoru Tekući red fakture mogu se uneti sledeći podaci:

Strelice na ovim poljima prebacuju stavke (tekući red fakture) na prethodnu (strelica gore), odnosno na sledeću (strelica dole).

Kombinacija tastera Ctrl i strelica levo/desno omogućava vodoravno kretanje između polja količin i cene unutar iste stavke (tekućeg reda fakture).

Tabela sadrži sledeće kolone :

Tabela služi samo za pregled podataka (stavki ili tekućeg reda fakture) i navigaciju kroz iste pomoću tastera strelica gore/dole, PageUp/PageDown i Home/End.