Paušalno oporezivanje

e20Svaki preduzetnik je dužan da vodi poslovne knjige i da u njima iskazuje poslovne promene na način koji je određen zakonom. Knjiženje svake poslovne promene na sredstvima, prihodima i troškovima poslovanja vrši se na osnovu verodostojnih knjigovodstvenih isprava. Preduzetnik je dužan da poslovne knjige vodi ažurno i uredno, tako da one obezbeđuju kontrolu ispravnosti knjiženja, čuvanja, korišćenja podataka, kao i uvid u hronologiju poslovnih promena.

Preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod.

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti nadležnom poreskom organu do 31. novembra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa.

Za dobijanje rešenja za paušalno oporezivanje, značajni su i drugi dokazi kao što su: starost, invaliditet, površina poslovnog prostora, broj zaposlenih, mesto radnje, opremljenost i sl.

Nakon što se ispune uslovi za paušalno oporezivanje, utvrđuje se paušalni prihod obveznika prema sledećim kriterijumima i elementima:

Prilikom utvrđivanja paušalnog prihoda poreski organ uzima u obzir sve dokaze, činjenice i podatke do kojih je došao.

Nadležni poreski organ dužan je da po zahtevu preduzetnika donese rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Ako nadležni poreski organ ne reši po zahtevu u navedenom roku, smatra se da je zahtev za paušalno oporezivanje prihvaćen.

Preduzetnik kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja, koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje.

Obveznici koji porez na dohodak građana na prihode od samotalnih trgovinskih i ugostiteljskih delatnosti plaćaju u paušalnom iznosu u obavezi su da vode samo Knjigu o ostvarenom prometu na Obrazcu-KPO.

U poslovnu knjigu KPO- poslovna knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika, knjiže se prihodi od prodatih i izvršenih usluga.

Dramin d.o.o. odlučio je nakon pozitivnog iskustva u radu sa svojim korisnicima napravi aplikaciju koja će pomoći PAUŠALNO OPOREZIVIM korisnicima da sami i u elektronskoj formi izrađuju i štampaju KNJIGE OSTVARENOG PROMETA PAUŠALNO OPOREZOVANIH OBVEZNIKA kroz program PC-KPO i Dramin e20 Pausal.